Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Cập nhật lúc: 27/09/2023